tel.

48 3780158

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

ul. Zwoleńska 12
tel/fax: 48 3780158
27- 300 Lipsko
e-mail: poradniapplipsko@wp.pl

Mieścimy się w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.

Funkcjonowanie

Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku  w godzinach:

Poniedziałek 8.00 – 17.30   
Wtorek    8.00 – 18.00    
Środa      8.00 – 17.00
Czwartek     8.00 – 17.00
Piątek    8.00 – 17.30

Sekretariat otwarty w godzinach 8.00 – 16.00.

 

Usługi świadczone są w godzinach dogodnych dla klientów.

Jesteśmy placówką oświatową, nieferyjną.

Udzielamy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, logopedycznej dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży uczącej się, a także ich rodzicom 

(opiekunom prawnym)  i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia.

Z naszej pomocy mogą korzystać uczniowie, ich rodzice i nauczyciele przedszkoli,  szkół i placówek z terenu Powiatu Lipskiego.

W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły (przedszkola), otaczamy opieką osoby zamieszkałe w rejonie Powiatu Lipskiego.

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lipsku jest placówką usługową ogólnodostępną. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne

i nieodpłatne.  Do naszej Poradni, na badania lub zajęcia terapeutyczne, zgłaszać dzieci może rodzic lub opiekun prawny, mogą się zgłaszać również sami pełnoletni uczniowie. Klienci mają możliwość telefonicznego lub osobistego umówienia wizyty w poradni.

Uczen, bądź rodzic ma prawo w każdej chwili odmówić, zrezygnować z pomocy poradni. Poradnia zobowiązana jest akceptować decyzję klienta. Wszystkich pracowników poradni (zarówno merytorycznych, administracji i obsługi) obowiązuje tajemnica służbowa.

 

Praca poradni obejmuje 4 podstawowe obszary:

 

 

  • DIAGNOZA

Działalność diagnostyczna dotyczy m.in. zagadnień: oceny dojrzałości szkolnej, przyspieszenia obowiązku szkolnego, odroczenia spełniania obowiązku szkolnego, oceny lateralizacji, oceny rozwoju mowy, specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, uogólnionych trudności szkolnych  

i wychowawczych, oceny rozwoju oraz zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży  (w tym dzieci od urodzenia).

Poradnia wydaje 2 rodzaje dokumentów:

o    opinie

o    orzeczenia

Placówka nasza wydaje również informacje o wynikach diagnozy.

 

  • TERAPIA

Poradnia prowadzi terapię indywidualną i grupową w zakresie :

o    stymulowania rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym  szkolnym,

o    eliminowania wad i zaburzeń mowy oraz rozwoju sprawności językowej,

o    kształtowania umiejętności prospołecznych,

o    stymulowania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami,                   

o    pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom w przypadku trudności wychowawczych i zaburzeń emocjonalnych,

o    pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu,

o    pomocy dzieciom zagrożonym niedostosowaniem społecznym, niepowodzeniami szkolnymi, pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych.

 

  • PROFILAKTYKA

Tematyka spotkań i warsztatów dobierana jest do potrzeb klientów; niejednokrotnie dotyczy zagadnień: prawidłowego rozwoju i wychowania dzieci

i młodzieży; funkcjonowania w rodzinie, środowisku szkolnym; zagrożenia uzależnieniami; zagrożenia niedostosowaniem; problemów natury egzystencjonalnej; wyboru ścieżki kariery zawodowej; problemów higieny psychicznej; funkcjonowania w stresie, trudności adaptacyjnych, tworzenia właściwych warunków rozwoju dla dzieci w środowisku rodzinnym i szkolnym.

 

  • DORADZTWO/WSPOMAGANIE

Dotyczy m.in.: wskazywania sposobów odkrywania i rozwijania zdolności dziecka, jego mocnych stron; trudności i niepowodzeń w nauce; trudności wychowawczych;  trudności w przystosowaniu społeczno – emocjonalnym;  pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia

i zawodu; doboru technik, metod, sposobów pracy oraz środków dydaktycznych do potrzeb dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w przedszkolu, szkole, placówce, innych spraw zgłaszanych przez klientów poradni.

 

 

Zadania te realizujemy na miejscu – w poradni oraz na terenie przedszkoli, szkół i placówek; w uzasadnionych przypadkach również  w domu rodzinnym dziecka/ucznia.

diagnoza
terapia
profilaktyka
wspomaganie