tel.

48 3780158

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

ul. Zwoleńska 12
tel/fax: 48 3780158
27- 300 Lipsko
e-mail: poradniapplipsko@wp.pl

Mieścimy się w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.

Koncepcja pracy placówki

KONCEPCJA PRACY

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W LIPSKU

(wyciąg z dokumentu)

 

Jesteśmy Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, która funkcjonuje od 1974 roku, wspieramy mieszkańców Powiatu Lipskiego.

Zatrudniamy kompetentnych psychologów, pedagogów, logopedów – wszechstronnie przygotowanych, posiadających wysokie kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Jesteśmy życzliwi, przystępni i z szacunkiem traktujemy każdego klienta. Dbamy o poszanowanie prawa do indywidualnego rozwoju, dyskrecję, atmosferę bezpieczeństwa.

Przygotowanie specjalistów umożliwia pracę z klientami o różnorodnych potrzebach.

Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom  i młodzieży.

Wspieramy – rodziców, opiekunów prawnych, osoby sprawujące pieczę zastępczą, dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz wychowawców  – 

 w tworzeniu optymalnych warunków zapewniających wszechstronny rozwój dziecka/ucznia w środowisku rodzinnym i szkolnym, w kreowaniu środowiska wychowawczego

i pokonywaniu barier w wymagającej sztuce wychowania.

Wspomagamy przedszkola, szkoły i placówki w świadczeniu i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży.

Dla dobra dziecka/ucznia i jego rodziny aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym oraz wspieramy je swoją działalnością profilaktyczną i psychoedukacyjną. 

Współpraca pracowników poradni z instytucjami wspomagającymi, pozwala na kompleksowe podejście do potrzeb osób korzystających z naszych usług.

Realizujemy koncepcję uczenia się przez całe życie – systematycznie  doskonalimy swoje kwalifikacje, co znajduje odzwierciedlenie w stale podnoszącej się jakości pracy placówki, tworząc tym samym warunki sprzyjające promowaniu w środowisku wartości edukacji.

Rozwój zawodowy kadry jest związany z planami rozwoju placówki, potrzebami wynikającymi z oczekiwań jej klientów, ale także z indywidualnymi potrzebami pracowników.

Jesteśmy po to, by rozpoznawać potrzeby, rozumieć, wspierać, doradzać, pomagać, edukować i rozwijać.

 

Realizujemy koncepcję pracy poprzez:

 1. Umacnianie pozycji poradni dbając o:
 • otwartość na potrzeby środowiska, wprowadzanie zmian celem dostosowania   oferty proponowanych działań do zmieniających się wymagań,
 • zapewnienie wysokiej jakości usług, skuteczności działań, dostępności,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku poradni w środowisku lokalnym,
 • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników.
 1. Wzbogacanie wyposażenia i ulepszanie bazy lokalowej poradni.
 2. Rozszerzanie zakresów naszego działania.
 3. Dbanie o wysoki poziom kultury placówki.

 

Dobór głównych kierunków działania poradni wynika z przepisów prawa oświatowego  i równocześnie jest uzależniony od potrzeb społeczności lokalnej, obejmuje   

w szczególności:

 • diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych  i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży,
 • wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły, placówki,
 • współpracę z rodzicami, przedszkolami, szkołami, placówkami i instytucjami wspomagającymi w celu budowania świadomości wspólnego działania na rzecz

       dziecka/ucznia.

 

Realizowany jest poprzez:

 • diagnozowanie,
 • opiniowanie,
 • orzekanie,
 • różne formy terapii (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna),
 • profilaktykę,
 • poradnictwo,
 • konsultacje,
 • mediacje,
 • interwencję kryzysową,
 • prowadzenie grup wsparcia,
 • działalność informacyjno – szkoleniową

 

 

Zasadniczą formą pracy w poradni jest praca zespołowa. Taka organizacja sprzyja opracowywaniu i wdrażaniu podejmowanych zadań, dzieleniu się wiedzą, wymianie doświadczeń i spostrzeżeń, przekładając się jednocześnie na jakość świadczonych usług.

Praca poradni jest realizowana w zespołach:

 • zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • zespoły orzekające,
 • zespoły ewaluacyjne,
 • zespoły zadaniowe.

 

Podstawą profesjonalnego funkcjonowania poradni jest sprawnie funkcjonujący sekretariat. Szczególnie ważna jest postawa pracownika sekretariatu, który jest odpowiedzialny za „pierwszy kontakt” z klientem. Istotne jest udzielenie klientowi rzeczowej informacji, a w razie jakiejś trudności wykazanie szacunku, życzliwości i chęci pomocy.

 

Jakość pracy poradni psychologiczno – pedagogicznej zależy także od współpracy   z różnymi placówkami funkcjonującymi w środowisku lokalnym: przedszkolami, szkołami, placówkami, innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Dlatego ważnym elementem współpracy jest dbałość o jakość tych relacji.

 

Dbamy o kształtowanie jak najlepszego wizerunku poradni  – staramy się dotrzeć w jak najszerszym zakresie do społeczności lokalnej – informując

o dostępności,   prowadzonych działaniach, oferowanych formach pomocy i wsparcia, jak również szerzeniu wiedzy psychopedagogicznej poprzez stronę internetową, lokalne media, broszury, ulotki, a także bezpośrednie kontakty z klientami i instytucjami współpracującymi.

 

Koncepcję pracy poradni wytyczają plany działania placówki. Opierają się na mocnych stronach placówki i szansach jakie stwarza otoczenie.

 

diagnoza
terapia
profilaktyka
wspomaganie