tel.

48 3780158

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

ul. Zwoleńska 12
tel/fax: 48 3780158
27- 300 Lipsko
e-mail: poradniapplipsko@wp.pl

Mieścimy się w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.

Dla nauczycieli, wychowawców, dyrektorów przedszkoli/szkół i placówek

 

 • porady i konsultacje
 • wykłady i prelekcje
 • warsztaty
 • grupy wsparcia
 • mediacje i interwencje kryzysowe
 • działalność informacyjno-szkoleniowa
 • sieci współpracy i samokształcenia
 • diagnoza potrzeb przedszkola/szkoły.

 

 

Proponowane sposoby organizacji: indywidualne, zespołowe (rady pedagogiczne, grupy nauczycieli, wychowawców, specjalistów).

Propozycje tematów:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zasady organizacji.
 • Dziecko/uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np.: z zaburzeniami komunikacji, z niepełnosprawnością, z chorobą przewlekłą, zdolny, słaby, nadpobudliwy, nieśmiały) w przedszkolu/szkole.
 • Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 • Mobbing i bullying w szkole: charakterystyka zjawiska i program zapobiegania.
 • Dziecko w kryzysie (autoagresja, zaburzenia odżywiania i inne).
 • Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli.
 • Jak nie poddać się wypaleniu zawodowemu?
 • Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym.
 • Golden Five – program przygotowuje nauczycieli do wspierania procesu adaptacji uczniów w nowej szkole i radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie (gimnazjum).
 • Spójrz inaczej – wspieranie rozwoju osobowości ucznia i jego zdolności przystosowania się społecznego (klasy I-III).
 • Dobro wypiera zło – jak przemienić trudną sytuację w szansę wychowawczą? Wychowanie do odpowiedzialności.
 • Integracja percepcyjno –  motoryczna (lateralizacja, analizatory) – rozwijanie funkcji i ich koordynacja.
 • Jak postępować z nastolatkami, by nie nastręczały trudności wychowawczych?
 • Mediacja – sztuka rozwiązywania konfliktów.
 • Neurodydaktyka –  co? dlaczego? warto? 

 

Istnieje możliwość przygotowania prelekcji, warsztatów zgodnie z zapotrzebowaniem placówki.

Wspomaganie nauczycieli i wychowawców odbywa się zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez przedszkola i szkoły/ placówki.

diagnoza
terapia
profilaktyka
wspomaganie