tel.

48 3780158

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

ul. Zwoleńska 12
tel/fax: 48 3780158
27- 300 Lipsko
e-mail: poradniapplipsko@wp.pl

Mieścimy się w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.

Dojrzałość szkolna

„Gotowość nie jest stanem, na który trzeba czekać, ale należy ja wykształcić …”

 1. Wilgocka – Okoń

 

Zanim dziecko pójdzie do szkoły, rodzice powinni mieć pewność, że ich pociecha jest gotowa do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Przedszkola mają obowiązek wydać informację o gotowości szkolnej dziecka do 30 kwietnia danego roku. Niezależnie od zawartości tego dokumentu rodzicom potrzebna jest jednak wiedza na temat tego, co oznacza pojęcie: dojrzałość szkolna.

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu udział w życiu szkolnym  i opanowanie treści programowych klasy pierwszej. (W. Okoń)

Inaczej mówiąc dojrzałością szkolną nazywa się taki poziom rozwoju dziecka, który pozwala mu sprostać obowiązkom szkolnym. Krótko mówiąc, jest to stopień przygotowania fizycznego, społecznego i psychicznego, który gwarantuje szkolne sukcesy. Nie zawsze jednak te sfery rozwijają się w sposób harmonijny. Zdarza się, że dzieci o bardzo wysokim poziomie rozwoju intelektualnego nie dają sobie rady  z nauką, obowiązkami, nową organizacją pracy itp. Dzieje się tak, ponieważ mimo posiadania szerokiego zasobu wiedzy  i umiejętności, np. liczenia, czytania, a nawet pisania, nie osiągnęły jeszcze dojrzałości emocjonalnej.

Dlatego tak ważne jest, aby rodzice dzieci kończących naukę w przedszkolu  i rozpoczynających naukę w szkole podstawowej zwracali szczególną uwagę na rozwój własnego dziecka. Oto najistotniejsze zagadnienia dotyczące rozwoju dziecka:

 1. umiejętności społeczne

    dziecko

 • obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz      

          w świecie dorosłych;

 • w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
 • wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać

           i szykanować innych;

 • umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje;
 1.  czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne

    dziecko

 • umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;
 • właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;
 • samodzielnie korzysta z toalety;            
 • samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;
 • utrzymuje porządek w swoim otoczeniu;
 1. rozwój mowy

    dziecko

 • zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym  i składniowym;
 • mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
 • uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi  o ważnych sprawach;
 • w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach;
 1. dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych

    dziecko

 • wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
 • orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;
 • zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
 • wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
 • próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny  w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie;
 1. zainteresowanie zabawami konstrukcyjnymi oraz prostymi urządzeniami technicznymi

    dziecko

 • wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa „potrafię to zrobić”

          i odczuwa radość z wykonanej pracy;

 • używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;
 • interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy

          korzystaniu  z nich;

 1. rozumie istotę zjawisk atmosferycznych i unika zagrożeń

    dziecko

 • rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo

           wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;

 • wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę

          swoich możliwości;

 1. znajomość roślin i zwierząt

    dziecko

 • wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
 • wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
 • potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać

          zimę;

 1. edukacja matematyczna

    dziecko

 • liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
 • wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
 • ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;
 • rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
 • wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
 • zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku;
 1. gotowość do nauki czytania i pisania

    dziecko

 • potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej

          strony kartki;

 • potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać  i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
 • dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
 • interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania  i pisania;
 • słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;
 • układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie;
 • rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

 

W przypadku wątpliwości rodziców, czy ich dziecko jest gotowe do podjęcia nauki  w szkole podstawowej możliwe jest zasięgnięcie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej na ten temat – czyli wykonanie badania w poradni. Należy wcześniej poprosić o wydanie diagnozy przygotowanej przez nauczyciela przedszkola, którą rodzice otrzymują do 30 kwietnia danego roku. Proces rozwoju każdego dziecka jest zindywidualizowany i przebiega w różny sposób, stąd diagnoza dziecka pod kątem dojrzałości szkolnej powinna zostać dokonana przez poradnię najwcześniej w maju, a optymalnie w czasie wakacji szkolnych, tak aby badanie dziecka przeprowadzone było jak najbliżej rozpoczęcia roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna realizację obowiązku szkolnego – naukę w klasie I szkoły podstawowej.  

Decyzję w sprawie odroczenia realizacji obowiązku szkolnego podejmie dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej (publicznej lub niepublicznej), co oznacza, że rodzic składając wniosek  o odroczenie realizacji obowiązku szkolnego dziecka dołącza opinię wydaną na swój wniosek przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

Źródła:

–      Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania

       przedszkolnego.(Dz. U z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz 17)

–      List Ministra Edukacji Narodowej do organów samorządowych z dnia 26 lutego 2014 roku

–      B. Wilgocka-Okoń „Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich” Warszawa 2003r.

 

                                                                                                                                                                                                                  Opracowała: Monika Studniarz – pedagog

diagnoza
terapia
profilaktyka
wspomaganie