tel.

48 3780158

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

ul. Zwoleńska 12
tel/fax: 48 3780158
27- 300 Lipsko
e-mail: poradniapplipsko@wp.pl

Mieścimy się w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.

Opinie

Poradnia wydaje opinię w sprawach:

 

–   wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,

–   odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,

–   spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,

–   zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,

–   objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

–  dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,

–   specyficznych trudnościach w uczeniu się,

–   udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

–   przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,

–   pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,

–   zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,

–   braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych, 

–   objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce,

–   inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci  i młodzieży (np. dla PZP, poradni foniatrycznej, Sądu).

diagnoza
terapia
profilaktyka
wspomaganie