tel.

48 3780158

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

ul. Zwoleńska 12
tel/fax: 48 3780158
27- 300 Lipsko
e-mail: poradniapplipsko@wp.pl

Mieścimy się w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.

Wydawanie orzeczeń i opinii

Wydawanie orzeczeń i opinii przez Zespoły Orzekające

 

 

PODSTAWY PRAWNE

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 173, poz.1072).

 

 

ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

 

Zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipsku wydaje orzeczenia dla:

  1. a) uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania poradni
  2. b) uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii:

– ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń przebywa (jeżeli znajduje się na terenie działania poradni),

– lub miejsce zamieszkania ucznia (jeżeli znajduje się na terenie działania poradni);

  1. c) dzieci w wieku przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego – orzeczenia i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania,  

    zamieszkałych na terenie działania poradni.

 

Zespoły orzekające Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipsku, wydają następujące orzeczenia i opinie:

 

  1. a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci:

– niesłyszących i słabo słyszących,

– niewidomych i słabo widzących,

– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

– z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

– z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,

– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

– niedostosowanych społecznie,

– zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

b) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych lub zespołowych,  dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,

c) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

d) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

e) orzeczenia o braku potrzeby kształcenia specjalnego,

f) orzeczenia o braku potrzeby indywidualnego nauczania,

h) orzeczenia o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

i) orzeczenia o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

j) orzeczenia o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

k) orzeczenia o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego  rocznego przygotowania przedszkolnego,

l) orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,

ł) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

diagnoza
terapia
profilaktyka
wspomaganie